Едиција КОМЕНТАРИ У овој едукативно–практичној едицији објављују се стручна тумачења углавном системских закона, а посебна пажња поклања се анализи нових решења у нашем правном систему. Ова издања су значајна као путоказ за правилну примену прописа, упућују на релевантну судску праксу и међународне стандарде и расветљавају спорна теоријска питања.
КОМЕНТАР ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ ВАНЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА И МЕРА
КОМЕНТАР ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ ВАНЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА И МЕРА
Дело Ивана Милића је по много чему пионирско у нашој литератури. Коментар ће послужити како правницима практичарима, тако и онима који се баве научним радом (из рецензије проф. др Драгише Дракића, Правни факултет Универзитета у Новом Саду).Писање коментара правних норми посебно је сложено, али је аутор Иван Милић успео да јасно и систематично напише ово дело (из рецензије проф. др Милана Шкулића, Правни факултет Универзитета у Београду).'
прво издање, 2024, 14 х 20 цм, 236 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-3034-1
Пуна цена:
1.870,00 ДИН

Цена на сајту:
1.776,50 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.683,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
КОМЕНТАР КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА
КОМЕНТАР КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА
Ново, тринаесто издање садржи одређени број допуна и измена. Реч је, углавном, о неким питањима која су или захтевала детаљније објашњење или нису била предмет разматрања у ранијем издању. Додатна објашњења су унета нарочито код оних решења која су изазвала дилеме у примени. У још већој мери су у Коментару узете у обзир и релевантне судске одлуке. Извршене су и друге мање интервенције ради ажурирања и побољшања постојећег текста. Иако је због тога ово издање потпуније од претходних, ипак се није увек улазило у детаљну анализу и објашњења. Чак и да је обимнији, Коментар не би могао дати одговор на сва питања која се у примени могу јавити. '
тринаесто измењено издање, 2024, 16 х 24 цм, 1340 стр., тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-3006-8
Пуна цена:
4.180,00 ДИН

Цена на сајту:
3.971,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
3.762,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
КОМЕНТАР УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
КОМЕНТАР УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Подухват у који су се упустила двојица аутора, професори Дарко Симовић и Слободан Орловић, по много чему је пионирски у нашој стручној литератури. Они су, наиме, одлучили да Устав коментаришу с ослонцем на судску праксу, пре свега Уставног суда, коју су темељно проучили и пажљиво рашчланили где год је то било потребно. Коментар Устава који су објавила двојица млађих професора ставља их у много чему на предстражу у развитку нашег уставног права, зато што ће књига која је пред нама послужити како правницима практичарима, тако и онима који се уставним правом баве на нашим универзитетима и у научним институтима. Драгољуб Поповић, адвокат,ранији универзитетски професори судија Европског суда за људска права'
прво издање, 2023, 16 х 24 цм, 1.096 стр., тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2991-8
Пуна цена:
4.400,00 ДИН

Цена на сајту:
4.180,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
3.960,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
КОМЕНТАР ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА – Са одабраном судском праксом и регистром појмова
КОМЕНТАР ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА – Са одабраном судском праксом и регистром појмова
Коментар нашег угледног стручњака јесте критичко сагледавање Закона о привредним друштвима из угла теорије, одабране судске и пословне праксе, упоредне законодавне праксе релевантних националних закона и прописа Европске уније из области компанијског права. Коментар је намењен примени овог закона, и у складу с тим потребама правника и адвоката практичара, јавних бележника, извршитеља, студената мастер и докторских студија, судијама привредних судова, а може послужити и као својеврсни приручник за унапређење законодавног оквира.'
прво издање, 2023, 16 х 24 цм, 1228 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2963-5
Пуна цена:
5.500,00 ДИН

Цена на сајту:
5.225,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
4.950,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
КОМЕНТАР ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ
КОМЕНТАР ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ
Коментар Закона о безбедности и здрављу на раду писан је из угла практичара, стручњака који су се годинама бавили проблемима у доношењу и примени прописа којима се штити безбедност и здравље на раду. С обзиром на то да садржи и моделе аката, ово издање је намењено не само послодавцима, већ и другим лицима која се баве пословима безбедности и здравља на раду: запосленом, саветнику/сараднику, представнику запослених, Одбору за безбедност и здравље на раду, менаџменту код послодавца, менаџменту система квалитета и другима у организацији послодавца. Осим тога, Коментар је користан правним лицима и предузетницима који имају лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду, адвокатима, судским вештацима, студентима који изучавају ову проблематику, а може послужити организацијама синдиката у практичном решавању проблема безбедности и здравља на раду и свим другим који у свом пословању имају контакт са безбедношћу и здрављем на рад.'
прво издање, 2023, 16 х 24 цм, 588 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2967-3
Пуна цена:
3.520,00 ДИН

Цена на сајту:
3.344,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
3.168,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
 КОМЕНТАР ЗАКОНА О ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ
КОМЕНТАР ЗАКОНА О ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ
Опсежност промена у устројству јавног тужилаштва и положају носилаца јавнотужилачке функције захтевала је да се нова решења и институти из Закона о јавном тужилаштву подробније објасне због чега се јавила потреба за коментаром Закона о јавном тужилаштву.'
прво издање, 2023, 14 х 20 цм, 388 стр., тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2959-8
Пуна цена:
2.200,00 ДИН

Цена на сајту:
2.090,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.980,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
КОМЕНТАР ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА
КОМЕНТАР ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА
У жељи да помире интерес читалаца-практичара са захтевом науке за критичким посматрањем Закона о прекршајима, аутори су се определили за научно тумачење његових „проблематичних“ одредби. Овај приступ су следили и када он прелази границе једног од могућих значења до којег се долази језичким тумачењем одредби. Решења до којих су дошли аутори, иако некад на први поглед делују сложенија, оправдали су објашњењима механизама употребе других метода тумачења како би читаоцу понудили готово решење које може да се примени у пракси. Посебну вредност овог коментара чини и анализа релевантне судске праксе.'
прво издање, 2023, 16 х 24 цм, 672 стр., тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2910-9
Пуна цена:
4.400,00 ДИН

Цена на сајту:
4.180,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
3.960,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
КОМЕНТАР КРИВИЧНИХ ДЕЛА ПРОТИВ ИМОВИНЕ
КОМЕНТАР КРИВИЧНИХ ДЕЛА ПРОТИВ ИМОВИНЕ
„Иако је великим делом у односу на грађанскоправне механизме супсидијерна, заштита имовине и имовинских права и интереса спада у само језгро кривичноправне заштите. Према последњем саопштењу Републичког завода за статистику, готово четвртина свих пунолетно осуђених лица у 2021. години (24,4%) осуђена је управо за кривична дела против имовине. Штавише, када је реч о кривичним пријавама за имовинске деликте, њихов удео у укупном криминалитету износи готово половину свих учињених пријава... '
прво издање, 2023, 14 х 20 цм, 320 стр., тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2918-5
Пуна цена:
2.530,00 ДИН

Цена на сајту:
2.403,50 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
2.277,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
КОМЕНТАР ЗАКОНА О РАДУ
КОМЕНТАР ЗАКОНА О РАДУ
Према стању законодавства од 30. марта 2022. године'
девето допуњено и измењено издање, 2022, 1.172 стр., 16 х 24 цм, тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2930-7
Пуна цена:
3.850,00 ДИН

Цена на сајту:
3.657,50 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
3.465,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
КОМЕНТАР ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ
КОМЕНТАР ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ
У трећем, измењеном и допуњеном издању Коментара Закона о извршењу и обезбеђењу регистроване су и коментарисане одредбе подзаконских аката којима је фактички мењан и допуњаван основни законски текст и унети су нови ставови судске праксе.'
треће измењено и допуњено издање, 2022, 16 х 24 цм, 1720 стр., тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-2828-7
Пуна цена:
4.950,00 ДИН

Цена на сајту:
4.702,50 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
4.455,00 ДИН
+ (трошкови доставе)