Налазите се | БИБЛИОТЕКА ДРУШТВО И НАУКА | Едиција ЕВРОПА — БАЛКАН
Едиција ЕВРОПА — БАЛКАН Дела значајна за историју и друштва Европе, дела која се баве односом Балкана и остатка Европе, као и историјом и друштвима Балкана. Избором тема и квалитетом научне обраде и презентације скреће се пажња на нека од најважнијих питања политичке, привредне и културне историје и историје идеја, која су многоструко утицала на токове европске историје.
ВАТИКАН, ЕВРОПА И РАЈХ
ВАТИКАН, ЕВРОПА И РАЈХ
Студија политичке стратегије и дипломатије Ватикана од почетка века до краја педесетих година, у којој се посебно разматрају германофилство папе Пија XII, улога коју је Ватикан играо у време Вајмарске републике и доласка Хитлера на власт, као и прећуткивања нацистичких злочина од стране Курије.'
превео Слободан Дамњановић
прво издање, 2006.
15 x 23 цм, 647 стр.
броширан повез, латиница
86-7549-406-8
Пуна цена:
770,00 ДИН

Цена на сајту:
731,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ЕВРОПСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА
ЕВРОПСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА
Књигу чине текстови двадесет и пет најпознатијих пољских историчара европске цивилизације, културе, религије, економије, науке и свакодневног живота. Зборник се бави европским цивилизацијским кругом, хронолошки пратећи цивилизацијске токове од антике па до најсавременијих економских, политичких и културних процеса, приказујући њихова својства, развој, квантитативне и квалитативне промене.'
превео Радослав Ђокић
прво издање, 2009.
15 x 23 цм, 462 стр.
броширан повез, латиница
978-86-7549-679-3
Пуна цена:
2.090,00 ДИН

Цена на сајту:
550,00 ДИН + (трошкови доставе)
Акцијска цена:
550,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ КЊИГА НА САЈТУ И АКТУЕЛНИМ АКЦИЈАМА
Цена за чланове клуба са попустом:
550,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ТАЈНЕ БАЛКАНА
ТАЈНЕ БАЛКАНА
 '
превео и приредио Оливер Потежица
уредио Јовица Тркуља
прво издање
2009
15 х 23 цм
396 стр.
броширан повез
латиница
978-86-519-0293-5
Пуна цена:
1.430,00 ДИН

Цена на сајту:
99,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ИСТОРИЈА ЕВРОПСКОГ МЕНТАЛИТЕТА
ИСТОРИЈА ЕВРОПСКОГ МЕНТАЛИТЕТА
„Не же­ле­ћи да ову књи­гу у би­ло че­му пре­це­њу­је­мо, ипак се сме­мо на­да­ти да она на свом под­руч­ју има пи­о­нир­ску уло­гу. Европ­ска исто­ри­ја мен­та­ли­те­та од Ан­ти­ке па до на­ших да­на до са­да ни­је по­сто­ја­ла – за раз­ли­ку, ре­ци­мо, од сто­ти­на по­ли­тич­ких и де­се­ти­на при­вред­них исто­ри­ја. О де­фи­ни­ци­ји исто­ри­је мен­та­ли­те­та и о ње­ном по­ло­жа­ју у окви­ру исто­риј­ске на­у­ке би­ће ви­ше ре­чи у члан­ку ко­ји се на­до­ве­зу­је на пред­го­вор. Ов­де ће­мо са­мо на­ве­сти ње­но те­жиш­те: исто­ри­ја мен­та­ли­те­та усред­сре­ђу­је се на све­сне, а на­ро­чи­то на не­све­сне во­де­ће иде­је на осно­ву ко­јих љу­ди, на на­чин ти­пи­чан за да­ту епо­ху, раз­ви­ја­ју пред­ста­ве пре­ма ко­ји­ма осе­ћа­ју, пре­ма ко­ји­ма де­ла­ју. Она пи­та о со­ци­јал­ном зна­њу од­ре­ђе­них исто­риј­ских ко­лек­ти­ва и ис­пи­ту­је ме­ња­ње ког­ни­тив­них на­чи­на и пред­став­них све­то­ва ко­ји у сва­кој да­тој епо­хи обе­ле­жа­ва­ју исто­риј­ско би­ће на ин­тер­су­бјек­тив­ној рав­ни...“ (Петер Динцелбахер)'
саиздаваштво са ЦИД-ом
превео Бранимир Живојиновић
прво издање
2009
15 х 23 цм
552 стр.
броширан повез
латиница
978-86-519-0367-3
Пуна цена:
1.650,00 ДИН

Цена на сајту:
330,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
НЕМАЧКИ НОВИ ПОРЕДАК И ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА
НЕМАЧКИ НОВИ ПОРЕДАК И ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА
Прошло је готово петнаест година од првог издања ове књиге, у којој су неки њени читаоци покушавали да нађу њима потребну „аргументацију” за подупирање теза о „континуитету” насилне политике на европском југоистоку, а која се јавља у цикличним периодима.  '
прво издање
2005
15 x 23 цм
426 стр.
броширан повез
латиница
86-7549-397-5
Пуна цена:
220,00 ДИН

Цена на сајту:
209,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
БЕЗГРАНИЧНА ЗАБАВА: УСПОН МАСОВНЕ КУЛТУРЕ 1850–1970
БЕЗГРАНИЧНА ЗАБАВА: УСПОН МАСОВНЕ КУЛТУРЕ 1850–1970
Презрене забаве ниже класе, упркос жестоком отпору, процветале су у основну културу масовног друштва – у међувремену им се удварају и најмоћнији, а поштује их чак и захтевна критика. Каспар Мазе приказује како су популарне уметности постале животна храна модерног друштва оријентисаног ка успеху.'
превела Нина Петровић
прво издање, 2008.
15 x 23 цм, 224 стр.
броширан повез, латиница
978-86-7549-673-1
Пуна цена:
1.100,00 ДИН

Цена на сајту:
330,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.