Налазите се | БИБЛИОТЕКА ДРУШТВО И НАУКА | Библиотека ДРУШТВО И НАУКА — Појединачна издања
Библиотека ДРУШТВО И НАУКА — Појединачна издања
ДЕМОГРАФСКА БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ
ДЕМОГРАФСКА БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ
Имиграција као извесност?Вероватноћа да 2050. Србија буде  популационо већа него данас је мања од 10%. Највеће су шансе да ће тадашњи број становника бити сличан оном из 1950. За очување или евентуални пораст актуелне популације до средине овог века, пораст плодности јесте неопходан, али не и довољан услов. Тек би преображај Србије у типичну интензивно-имиграциону државу пружио респектабилне шансе (45%) за пораст броја становника до 2050. У супротном, опстанак ниске плодности и негативног спољно-миграционог биланса до тада би највероватније смањио популациону величину државе за више од 2 милиона житеља, при чему не постоје ни теоријске шансе да се данашња величина одржи.'
саиздаваштво са Институтом друштвених наука
прво издање, 2010.
16 х 24 цм, 204 стр.
броширан повез, латиница
978-86-519-0545-5
Пуна цена:
385,00 ДИН

Цена на сајту:
99,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ЗАВИЧАЈНИ ФОНДОВИ
ЗАВИЧАЈНИ ФОНДОВИ
Дејан Вукићевић'
саиздаваштво са Библиотеком Ђорђе Натошевић, Инђија
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 296 стр.
броширан повез, ћирилица
978-86-519-0818-0
Пуна цена:
1.100,00 ДИН

Цена на сајту:
99,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ЖИВОТ И ИСТРАЖИВАЊА
ЖИВОТ И ИСТРАЖИВАЊА
'
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 296 стр.
броширан повез, латиница
978-86-519-0979-8
Пуна цена:
605,00 ДИН

Цена на сајту:
49,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ПОСЛЕ ЛИБЕРАЛИЗМА
ПОСЛЕ ЛИБЕРАЛИЗМА
Имануел Валерштајн, истакнути историчар и политички филозоф, у овој књизи испитује процесе дезинтеграције модерног светског система и размишља о променама до којих може доћи током следећих неколико деценија.'
превео Бранимир Глигорић
прво издање, 2005.
15 x 23 цм, 230 стр.
броширан повез, латиница
86-7549-414-9
Пуна цена:
990,00 ДИН

Цена на сајту:
99,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
АНАЛЕКТА
АНАЛЕКТА
„Мимичину књигу треба читати с пуном свешћу о њеној многослојности, а разбијеност њене форме и повремену дисонантност њених значењских слојева тумачити имајући на уму само несрећно време у којем је живео и које се кроз њу обзнањује. Поред супериорног служења језицима на којима је писана и брилијантног стила којим су мисли изражене, у највеће одлике ове књиге спада, међутим, управо то што далеко превазилази значај пуког документа времена у којем је настала и што по бројним сазнајним увидима до којих стиже далеко прекорачује његове границе и ограничења. Она се проницљивом читаоцу, који буде желео да проникне у њене најдубље и најтананије слојеве, указује као читав низ различтих мостова – великих и малих, чврстих и полуразрушених, поузданих и оних који позивају на доградњу – између времена, култура, друштава, традиција и теоријских усмерења“.(Из Предговора А. Молнара)'
саиздаваштво са Институтом за социолошка истраживања
прво издање, 2011.
15 х 23 цм, 330 стр.
броширан повез, латиница
978-86-519-0894-4
Пуна цена:
825,00 ДИН

Цена на сајту:
330,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
КРХКОСТ ДОБРОТЕ
КРХКОСТ ДОБРОТЕ
Срећа и етика у грчкој трагедији и филозофији Ова књи­га пред­ста­вља ис­тра­жи­ва­ње ста­но­ви­шта о „мо­рал­ној суд­би­ни“. У њој се ис­пи­ту­је основ­ни етич­ки про­блем да су мно­ги вред­ни кон­сти­ту­ен­ти до­брог жи­во­та ра­њи­ви на чи­ни­о­це ко­ји су из­ван кон­тро­ле лич­но­сти и по­ста­вља пи­та­ње ка­ко то ути­че на про­це­ну лич­но­сти и њи­хо­вих жи­во­та. Гр­ци су ду­бо­ко до­при­не­ли тим пи­та­њи­ма, али ни про­бле­ми ни грч­ка ста­но­ви­шта ни­су за­до­би­ла па­жњу ко­ју за­слу­жу­ју. У овој књи­зи се, да­кле, об­на­вља глав­на ди­мен­зи­ја грч­ке ми­сли и ука­зу­је на глав­на пи­та­ња етич­ке те­о­ри­је. Је­дан од ње­них нај­о­ри­ги­нал­ни­јих аспе­ка­та је­сте по­сту­пак ко­ји у ме­ђу­соб­ни од­нос до­во­ди књи­жев­не и фи­ло­соф­ске тек­сто­ве.'
превео Бранимир Глигорић
прво издање, 2009.
17 х 24 цм, 536 стр.
броширан повез, латиница
978-86-519-0132-7
Пуна цена:
2.090,00 ДИН

Цена на сајту:
660,00 ДИН + (трошкови доставе)
Акцијска цена:
660,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДАЈИ КЊИГА НА САЈТУ И АКТУЕЛНИМ АКЦИЈАМА
Цена за чланове клуба са попустом:
660,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА И АНШЛУС АУСТРИЈЕ 1938
КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА И АНШЛУС АУСТРИЈЕ 1938
Аншлус Аустрије један је у низу догађаја који су водили ка Другом светском рату. Краљевина Југославија налазила се у колизији између свог политичког и економског интереса, између геополитичких чинилаца који су усмеравали земљу ка тесним везама са средњом Европом и интереса очувања независности, што је у међуратном периоду зависило од стабилности Версајског система.Др Ранка Гашић'
прво издање, 2010.
16 х 24 цм, 316 стр.
броширан повез, ћирилица
978-86-519-0656-8
Пуна цена:
1.100,00 ДИН

Цена на сајту:
1.045,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
УВОД У ИСТОРИЈУ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ ИСТОКА И ЗАПАДА
УВОД У ИСТОРИЈУ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ ИСТОКА И ЗАПАДА
Књига Јана Кјењевича, професора на Институту за оријенталистику Варшавског универзитета, бави се историјом и значењем појмова Истока и Запада, као и њиховом интерпретацијом у светлу изазова које доноси XXI век и мултиполарни свет будућности. Истовремено је реч о увођењу нових појмова повезаних с формирањем идентитета друштвених система и одређивањем цивилизацијских припадности.'
прво издање
2011
15 х 23 цм
468 стр.
броширан повез
латиница
978-86-519-0881-4
Пуна цена:
1.210,00 ДИН

Цена на сајту:
220,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ПСИХОЛОШКЕ ЕКСПЕРТИЗЕ
ПСИХОЛОШКЕ ЕКСПЕРТИЗЕ
Књига Психолошке експертизе Милана Костића, психолога и вишегодишњег судског вештака, представља пионирски рад и значајан рукопис посвећен једној запостављеној, а изузетно друштвено значајној делатности примењене психологије – психолошкој експертизи. Писана као збирка огледа из теорије и праксе форензичке психологије, ова књига је незаобилазни приручник за све оне који се баве овом делатношћу.'
прво издање, 2011.
13 х 20 цм, 212 стр.
броширан повез, латиница
978-86-519-0782-4
Пуна цена:
605,00 ДИН

Цена на сајту:
99,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
СРПСКЕ ДИНАСТИЈЕ
СРПСКЕ ДИНАСТИЈЕ
'
прво издање, 2008.
16 x 23 цм, 241 стр.
тврд повез, ћирилица
978-86-7549-921-3
Пуна цена:
1.430,00 ДИН

Цена на сајту:
1.358,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.