ИСКУШАВАЊА СЛОБОДЕ
ИСКУШАВАЊА СЛОБОДЕ
прво издање, 2010.
17 х 24 цм, 632 стр.
тврди повез, латиница
978-86-519-0676-6
Пуна цена:
2.090,00 ДИН

Цена на сајту:
110,00 ДИН + (трошкови доставе)


Књигу тренутно не можете наручити од нас.

Тек­сто­ви са­бра­ни у овој књи­зи ре­зул­тат су два­де­се­то­го­диш­њих ис­тра­жи­ва­ња глав­них про­це­са и ак­те­ра ко­ји су про­из­во­ди­ли окол­но­сти у ко­ји­ма је ис­ку­ша­ва­на сло­бо­да за пре­о­бли­ко­ва­ње Ју­го­сла­ви­је (1989–1991), а по­том и Ср­би­је (од 2000. нада­ље), али и за ра­за­ра­ња др­жа­ве, друш­тва, жи­во­та, на­ро­чи­то то­ком ра­то­ва у за­врш­ној де­це­ни­ји 20. ве­ка. Ти­тра­ји сло­бо­де при­ву­кли су ма­ње па­жње од за­стра­шу­ју­ћих при­зо­ра зло­чи­на (и пљач­ке) и гро­зни­ча­вог тра­га­ња за од­го­вор­но­сти­ма и кри­ви­ца­ма. Пре­пуш­та­ју­ћи по­то­ње пра­во­су­ђу, ва­ља се усред­сре­ди­ти на ду­бље и трај­ни­је про­це­се ко­ји усло­вља­ва­ју и афир­ма­ци­ју и не­ги­ра­ње спо­соб­но­сти љу­ди да сло­бод­но об­ли­ку­ју лич­ни и за­јед­нич­ки жи­вот. Раз­у­ме­ва­ње зби­ва­ња о ко­ји­ма је ов­де реч мо­же би­ти од ко­ри­сти оним ак­те­ри­ма, са­даш­њим и бу­ду­ћим, ко­ји има­ју маш­ту, ам­би­ци­ју и во­љу за вла­сти­том сло­бо­дом, а да не­кри­тич­ки не сле­де уз­о­ре из прош­ло­сти.