Налазите се | хришћанство
ДОБА СЕКУЛАРИЗАЦИЈЕ
ДОБА СЕКУЛАРИЗАЦИЈЕ
Питање веровања и места Бога у савременом свету, барем у његовом економски најразвијенијем делу – једно је од најкомпликованијих и најконтроверзнијих питања доба у ком живимо.'
Пуна цена:
2.420,00 ДИН

Цена на сајту:
550,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ЦРКВА У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ
ЦРКВА У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ
Но­ву епо­ху са ко­јом се Цр­ква данас су­о­ча­ва јед­ни на­зи­ва­ју пост­мо­дер­ном, дру­ги постхришћанском епо­хом, тре­ћи по­сти­сто­ри­јом или пост­по­ли­тич­ким вре­ме­ном. У њој уми­ру ве­ли­ке иде­је и иде­о­ло­ги­је ми­ну­ла два ве­ка. Га­се се ве­ли­ке со­ци­јал­не уто­пи­је ко­је су до­не­дав­но то­ли­ко при­вла­чи­ле ма­се. Чо­век све ви­ше оди­ше изо­ла­ци­јом и прет­ва­ра се у само­за­тво­ре­ну мо­на­ду, гру­бог так­ми­ча­ра и су­ро­вог про­фе­си­о­нал­ца. У књизи сабраних есеја др Радована Биговића, професора Православног богословског факултета Универзитета у Београду, разматра се читав низ судбоносно важних тема које карактеришу кри­зу (мо­жда и крај?) свих ми­то­ва и бо­жан­ста­ва мо­дер­не: ра­зу­ма, на­у­ке, на­прет­ка, демокра­ти­је, на­ци­је, људ­ских пра­ва... Место и улогу Цркве у савременом свету, Биговић разматра темељно и свеобухватно, са стилским рафинманом који ове текстове чини прворазредним есејистичким штивом.'
Пуна цена:
418,00 ДИН

Цена на сајту:
292,60 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
ЉУДСКА ПРАВА У ХРИШЋАНСКОЈ ТРАДИЦИЈИ
ЉУДСКА ПРАВА У ХРИШЋАНСКОЈ ТРАДИЦИЈИ
Генерална скупштина Уједињених нација је на седници одржаној 1981. усвојила Декларацију о елиминацији свих облика нетолеранције и дискриминације заснованих на религији или веровању, чији су темељни постулати већ записани у Универзалној декларацији о људским правима и Међународном уговору о људским правима. У овом зборнику налазе се текстови који се на темељу ове декларације на различите начине баве теолошким, политичким, правним, филозофским и социолошким аспектима идеје људских права у светлу учења традиционалних хришћанских цркава. '
Пуна цена:
440,00 ДИН

Цена на сајту:
49,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
<-   1 2