Налазите се | Аутори - Миодраг Ђорђевић
Миодраг Ђорђевић

др Миодраг Ђорђевић, политиколог ( 6.септембра  1953. у Узовници – Љубовија,  Србија)

Образовање
:

·      Основне студије на политичко –  организационом  смеру Факултета политичких наука у Београду  – 1976.

·      Последипломске студије на Факултет организационих наука у Београду  – 1990.

·      Докторат на Факултету политичких наука  у Београду  – 2010. године: Бихејвиорални приступ истраживању политике

Области интересовања:

·      Методологија политичких наука –  приступи истраживања политике;

·      Политичко организовање;

·      Вођење политичке акције;

·      Политичка анализа;

·      Образовање за политичко деловање.


Чланство у организацијама
:

·      Удружење за политичке науике Србије

·      Међународно удружење  методолога

Живи и ради у Београду.

Контакти:

Е-mail:  mdjordjevic@slglasnik.com

 

PhD Miodrag  Djordjevic, politicologists (Sept. 6 1953rd in Uzovnice - Ljubovija, Serbia)

Еducation:

• Basic studies on political - organizational direction of the Faculty of Political Sciences in Belgrade - 1976.

• Post-graduate studies at the Faculty of Organizational Sciences in Belgrade - 1990.

• PhD  at the Faculty of Political Sciences in Belgrade - 2010rd:  Behavioral approach research of politics

Areas of interest:

·         Methodology of Political Science

·         Research policy approaches;

·          Political organizing;

·         Leading political action;

·         Political analysis;

• Education for political action.

Membership in organizations:

Association for Political Science of Serbia

• International Association of Methodologists

Lives and works in Belgrade.

ИСТРАЖИВАЊЕ ПОЛИТИКЕ
Поглед у књигу
ИСТРАЖИВАЊЕ ПОЛИТИКЕ
Про­у­ча­ва­ња тео­ри­ја и мето­до­лош­ких при­сту­па истра­жи­ва­ња поли­ти­ке од суш­тин­ског су зна­ча­ја за савремену мето­до­ло­ги­ју и поли­тич­ку нау­ку. То је и могу­ћи пут да се поки­да­ју копре­не магли­на, откло­не заблу­де и кон­фу­зи­је о поли­ти­ци и поли­тич­ким фено­ме­ни­ма, а поли­тич­ка нау­ка с мар­ги­на и кате­дар­ских егзи­би­ци­ја усме­ри на маги­стра­ле науч­ног сазна­ња. Са ста­но­виш­та истра­жи­вач­ке прак­се наро­чи­ти зна­чај има про­у­ча­ва­ње савре­ме­них мето­до­лош­ких при­сту­па, посеб­но оних који су у XX веку има­ли, али и сад има­ју, зна­чај­ну уло­гу у друш­тве­ним и поли­тич­ким нау­ка­ма. Иако се то сма­тра јед­ном од нај­ва­жни­јих тема методоло­ги­је, осим у уџ­бе­нич­кој лите­ра­ту­ри, про­у­ча­ва­ња мето­до­лош­ких при­сту­па истра­жи­ва­ња поли­ти­ке вео­ма су рет­ка. '
уредио Илија Вујачић
прво издање, 2012
16 х 24 цм
173 стр.
броширан повез
латиница
ISBN: 978-86-519-1486-0
Пуна цена:
550,00 ДИН

Цена на сајту:
49,50 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.