Налазите се | Нова књижевна награда за ГЛАСНИК!

Књига ПЕСНИЦИ У ПОЗОРИШТУ. Погледи на српску међуратну драму Марте Фрајнд добитник је награде „Николај Тимченко“ за 2019, одлучено је на завршној седници жирија Задужбине „Николај Тимченко“, одржаној 17. новембра 2019. године.

Жи­ри у са­ста­ву: Јо­ван Пеј­чић, пред­сед­ник За­ду­жби­не „Ни­ко­лај Тим­чен­ко“ (председ­ник жирија), Драган Жунић, про­фе­сор Фа­кул­те­та ликовних уметности у Нишу, и Биљана Мичић, про­фе­сор Гимназије у Лесковцу, јед­но­гла­сно је од­лу­чио да добитник на­гра­де, која је на­ме­ње­на нај­бо­љим срп­ским де­ли­ма из обла­сти на­у­ке о књи­жев­но­сти, а ко­ји­ма се Тим­чен­ко це­лог жи­во­та ба­вио, бу­де ова књига, коју је Гласник недавно објавио.

У одлуци и образложењу жирија се, између осталог, наводи да је „Марта Фрајнд (1938) један је од најбољих зналаца и најзначајнијих проучавалаца драме и позоришта код нас“, а да књига Песници у позоришту „потврђује изузетан значај који научноистраживачки рад Марте Фрајнд има у историји српске књижевности и културе“. Даље се такође напомиње да је „књига сачињена од седам текстова који расветљавају драмско стваралаштво оних писаца који су се у периоду међуратне књижевности осведочили пре свега као песници: Тодор Манојловић, Александар Илић, Станислав Винавер, Милош Црњански, Момчило Настасијевић, Растко Петровић и Раде Драинац“, а који су „произашли из сувереног познавања теорије драме и позоришта, стрпљивог истраживачког рада, широког увида у културноисторијски контекст времена о коме се промишља, поступне и суптилне анализе свих сегмената који суделују у обликовању феномена који се расветљава“. 

Додела награде „Николај Тимченко“ планирана је за 7. децембар у оквиру манифестације „Дани Николаја Тимченка“, која се од 5 до 7. децембра 2019. одржава у Лесковачком културном центру.

Ова награда је уједно и ново признање за Гласниково издаваштво, чије су књиге и аутори у минулих неколико година награђени бројним престижним наградама у области културе и издаваштва.