Налазите се | БИБЛИОТЕКА ДРУШТВО И НАУКА | Едиција СИНТЕЗЕ
ЉУБОМИР ТАДИЋ – МИСЛИЛАЦ СЛОБОДЕ
Поглед у књигу
ЉУБОМИР ТАДИЋ – МИСЛИЛАЦ СЛОБОДЕ
саиздаваштво са Албатрос плусом
прво издање, 2012
15 х 23 цм, 212 стр.
тврди повез
латиница
978-86-519-1323-8
Пуна цена:
935,00 ДИН

Цена на сајту:
374,00 ДИН + (трошкови доставе)


Књигу тренутно не можете наручити од нас.

Сло­бо­ду и до­сто­јан­ство ко­је је кроз сва жи­вот­на ис­ку­ше­ња бра­нио и тра­жио за се­бе, уз све ри­зи­ке – Љубомир Тадић – тра­жио је и за дру­ге, тра­жио их је за чо­ве­ка уопште, упра­во она­ко ка­ко је не­дво­сми­сле­но оба­ве­зи­ва­ло и ње­го­во де­ло, и ту осо­бе­ност су, на овај или онај на­чин, има­ли по­тре­бу да на­гла­се го­то­во сви ауто­ри ове књи­ге. Уз пот­пу­ну сло­бо­ду из­бо­ра те­ме, при че­му је не­из­бе­жно мо­ра­ло до­ћи до не­по­кри­ве­но­сти свих те­о­риј­ских пи­та­ња ко­ји­ма се Љу­бо­мир Та­дић ба­ви, наглашавамо да је та са­гла­сност у ве­зи са овом суш­тин­ском ка­рак­те­ри­сти­ком би­ла је­дан од раз­ло­га што су презимена аутора прилога у књизи поређана азбучним редом.

Та­ди­ће­во де­ло, бу­ду­ћи за­о­ку­пље­но кри­тич­ком ви­зи­јом на­претка­ чо­ве­чан­ства, на тра­гу Бло­хо­вог миш­ље­ња, сна­жно су­ге­ри­ше, по­др­жа­ва и охра­бру­је, па ако је то с гле­диш­та ко­нач­ног сми­ре­ња људ­ске исто­ри­је и уто­пиј­ска на­да, она је са­свим си­гур­но та стра­на чо­ве­ко­вог ли­ка ко­ја људ­ски жи­вот чи­ни сми­сле­ним, ства­ра­лач­ким и ак­тив­но од­у­пи­ру­ћим.
Представљена књига МИСЛИЛАЦ СЛОБОДЕ
20. Јун 2012.

У Малој сали Коларчеве задужбине у уторак, 19. јуна организовано je представљање зборника Љубомир Тадић, Мислилац слободе у издању „Албатрос плуса“ и Гласника.

О делу су говорили: Јагош Ђуретић, Ненад Кецмановић, Богољуб Шијаковић и Вукашин Павловић.

„Љубомир Тадић слободу схвата као једну од кључних категорија филозофије, посебно правне и политичке, али и као једну од највиших људских вредности и зато његов опус има слободу као стожер, која ствара простор у коме се једино може реализовати највиша хуманистичка вредност, а то је људско достојанство“, рекао је Ђуретић.

Ђуретић је у своје, и у име саиздавача, нагласио да је овај зборник урађен заједнички из жеље да поделе част што су га објавили као омаж непоткупљивом, критичком интелектуалцу и хуманисти.

Стављајући Тадићево дело, његов педагошки рад и ангажовање у борби за остваривање људских слобода у контекст времена у коме је живео, он је нагласио да је свима познато колико је његова улога била важна, од политичких иступања на отвореним трибинама и у својим списима доказујући јединство филозофије коју је заступао, као и његовог живота.

Вукашин Павловић је приказао зборник кроз цитате из појединих прилога које су написали Триво Инђић, Слободан Дивјак, Ристо Тубић, Чедомир Чупић, Богдан Ђукић, Ђорђије Ускоковић, Драгољуб Мићуновић, Илија Вујачић, да би показао колико је Тадићево дело тематски богато, његово знање широко, а мисао дубока и исказана кристално јасно.

Ненад Кецмановић је подсетио на деловање Тадића у Сарајеву где је предавао филозофију права и политичку филозофију и учествовао веома активно као организатор расправа на којима је поштењем и храброшћу стицао дивљење студената и уносио немир у партијске структуре.

Богољуб Шијаковић је говорио о томе у чему је Тадићева филозофска мисао актуелна, на којим је постулатима утемељена, истакавши да је он остао бранитељ истине и врлина у античком и савременом смислу јер је веровао да мора бити етике у политици.