Налазите се | Аутори - Мирослав Милутиновић
Аутомобили и Јосип Броз Тито 1912-1980.
Аутомобили и Јосип Броз Тито 1912-1980.
Књигa aутoрa Mирoслaвa Mилутинoвићa Aутoмoбили и JoсипБрoз Tитo 1912–1980 oбрaђуje jeдaн интeрeсaнтaн и дo сaдa скoрo нeпoзнaт дeo биoгрaфиje нeкaдaшњeг прeдсeдникa Jугoслaвиje...Упoзнaвaњe њeгoвих aутoмoбилa дoпринoси бoљeм сaглeдaвaњу њeгoвoг кaрaктeрa и њeгoвих aфинитeтa, oткривa нaм жeљe кoje je имao и нaчинe нa кoje их je зaдoвoљaвao...Нaрaвнo, читaoци ћe o свeму дoнoсити зaкључкe нa свoj нaчин, oцeњуjући свe штo прoчитajу прeмa сoпствeним критeриjумимa, вeрoвaтнo мeђусoбнo сaсвим рaзличитo. To je вeрoвaтнo и биo циљ aутoрa – дa учини дoступнoм врлo врeдну, oбимну и дoкумeнтoвaну aрхивску грaђу, низ истoриjски знaчajних пoдaтaкa, штo ћe сигурнo бити oд кoристи зa будућe истoриjскe aнaлизe и oпштe oцeнe Tитoвe личнoсти у свим фaзaмa њeгoвoг живoтa... Oвa књигa свaкaкo мoжe дa пoслужи и кao знaчajaн извoр зa писaњe jeднe oпштe истoриje aутoмoбилизмa у нaшoj зeмљи...Прoф. др Joвaн Toдoрoвић'
прво издање, 2015, 20 х 24,5 цм, 392 стр., броширан повез, латиница ISBN 978-86-519-1508-9
Пуна цена:
1.999,80 ДИН

Цена на сајту:
1.699,83 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.
АУТОМОБИЛИ И ДИНАСТИЈА КАРАЂОРЂЕВИЋА
АУТОМОБИЛИ И ДИНАСТИЈА КАРАЂОРЂЕВИЋА
„Прикази аутомобила које су користили поједини чланови династије у посматраном периоду плене пажњу свих људи који се баве аутомобилизмом... Овакав начин интерпретације једног дела наше историје заслужује све похвале и због обиља података и веома широке документационе подлоге, с више стотина навода о коришћеним изворима.“Проф. др Јован Тодоровић'
прво издање, 2014, 20 х 24,5 цм, 272 стр., броширан повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-1507-2
Пуна цена:
2.068,00 ДИН

Цена на сајту:
1.757,80 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.551,00 ДИН
+ (трошкови доставе)