Налазите се | Аутори - Милован Мића Стојановић
КАКО САМ (С)КУВАО ИСТОРИЈУ
КАКО САМ (С)КУВАО ИСТОРИЈУ
Двоструки светски шам­пи­он у кувању, Милован Мића Стојановић води вас кроз пет деценија куварских чаролија које су почеле с Титом, Черчилом, Стаљином, да би се наставиле с царевима и краљевима, Брежњевом, Гадафијем и три америчка председника, с многим познатим личностима попут Елизабет Тејлор и Софије Лорен, Рокфелера и Ротшилда. '
прво (латинично) издање, 2020, 20 x 26 цм, 340 стр., тврд повез, латиница, ISBN 978-86-519-2637-5
Пуна цена:
2.200,00 ДИН

Цена на сајту:
1.870,00 ДИН + (трошкови доставе)
Цена за чланове клуба са попустом:
1.650,00 ДИН
+ (трошкови доставе)
КАКО САМ (С)КУВАО ИСТОРИЈУ
КАКО САМ (С)КУВАО ИСТОРИЈУ
Дво­стру­ки свет­ски шам­пи­он у ку­ва­њу, Ми­ло­ван Ми­ћа Сто­ја­но­вић, во­ди вас кроз пет де­це­ни­ја ку­вар­ских ча­ро­ли­ја ко­је су по­че­ле с Ти­том, Чер­чи­лом, Ста­љи­ном, да би се на­ста­ви­ле с ца­ре­ви­ма и кра­ље­ви­ма, Бре­жње­вом, Га­да­фи­јем и три аме­рич­ка пред­сед­ни­ка, с мно­гим по­зна­тим лич­но­сти­ма по­пут Ели­за­бет Теј­лор и Со­фи­је Ло­рен, Рок­фе­ле­ра и Рот­шил­да. Сво­је ку­вар­ско уме­ће за­чи­ни­ће вам пар­ти­јом ша­ха с Кар­по­вим, фуд­бал­ском игром са Ше­ку­лар­цем и глу­мом с Љу­бом Та­ди­ћем. Чо­век ко­ји је про­ме­нио исто­ри­ју срп­ског и ју­го­сло­вен­ског ку­вар­ства об­ра­до­ва­ће вас са 30 ори­ги­нал­них ме­ни­ја, пре­ко 200 ори­ги­нал­них ре­це­па­та, де­се­так про­фе­си­о­нал­них тај­ни и две др­жав­не тај­не.'
прво издање, 2014, 20 х 26 цм, 340 стр., тврд повез, ћирилица, ISBN 978-86-519-1754-0
Пуна цена:
2.200,00 ДИН

Цена на сајту:
1.870,00 ДИН + (трошкови доставе)

Књигу тренутно не можете наручити од нас.