Налазите се | БИБЛИОТЕКА ДРУШТВО И НАУКА | Едиција ВРЕМЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
СУСРЕТИ И РАЗГОВОРИ
СУСРЕТИ И РАЗГОВОРИ
прво издање
2010
17 х 24 цм
172 стр.
броширан повез
латиница
978-86-519-0253-9
Пуна цена:
528,00 ДИН

Цена на сајту:
99,00 ДИН + (трошкови доставе)


Књигу тренутно не можете наручити од нас.

„Иво Ан­дрић је имао авер­зи­ју пре­ма лич­ним ис­по­ве­сти­ма, па је сво­је вла­сти­то ис­ку­ство су­бли­ми­рао у не­ке опште, му­дре и по­уч­не исти­не. И ка­да је во­дио лич­не за­бе­леш­ке, без да­ту­ма, пре­тва­рао их је у по­ет­ско-фи­ло­зоф­ске ре­флек­си­је. За раз­ли­ку од Ан­дри­ћа, ми, исто­ри­ча­ри, ко­ји не­ма­мо књи­жев­ни дар, бе­ле­жи­мо на кла­си­чан на­чин сво­ја за­па­жа­ња о до­га­ђа­ји­ма и љу­ди­ма из на­шег окру­же­ња. Још на по­чет­ку ка­ри­је­ре исто­ри­ча­ра, про­фе­сор Ва­са Чу­бри­ло­вић са­ве­то­вао ми је да бе­ле­жим сво­ја за­па­жа­ња о са­вре­ме­ним до­га­ђа­ји­ма и во­де­ћим по­ли­ти­ча­ри­ма јер ће ми то, ка­ко вре­ме бу­де про­ти­ца­ло, по­ста­ја­ти исто­риј­ски из­вор“.
(Венцеслав Глишић)